-->

سرویس های ایران استریمر

IRS-1

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 480
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7

IRS-2

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 720
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7

IRS-3

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 720
پشتیبانی 24/7

IRS-4

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 1080
پشتیبانی 24/7

IRSP-1

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 480
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه اینستاگرام

IRSP-2

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 720
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه اینستاگرام

IRSP-3

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 720
بدون واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه اینستاگرام

IRSP-4

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 1080
بدون واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه اینستاگرام

IRSG-1

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 720
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه

IRSG-2

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 1080
واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه

IRSG-3

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 1080
بدون واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه

IRSG-4

پهنای باند نامحدود
سرعت آپلود بالا
لینک اختصاصی کاربر
کیفیت تصویر 4k
بدون واترمارک ایران استریمر
پشتیبانی 24/7
پشتیبانی ویژه